วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

T

Alan Beale's Core Vocabulary - T (1096 Words)

T.
t.
TA
tab
tabby
tabernacle
table
tablecloth
tablespoon
tablespoonful
tablet
table tennis
tabloid
taboo
tabulate
tabulation
tacit
tacitly
taciturn
tack
tackiness
tackle
tacky
taco
tact
tactful
tactfully
tactic
tactical
tactically
tactics
tad
tadpole
taffy
tag
tail
tailgate
taillight
tailor
tailoring
tailor-made
tailpipe
tails
tailspin
taint
tainted
Taiwanese
take
taken
takeoff
takeout
takeover
taking
tale
talent
talented
talisman
talk
talkative
talker
talks
talk show
tall
tallow
tally
Talmud
talon
tambourine
tame
tamper
tampon
tan
tandem
tangent
tangential
tangerine
tangible
tangle
tangled
tango
tangy
tank
tankard
tanker
tanned
tantalize
tantalizing
tantalizingly
tantamount
tantrum
tap
tap dance
tap-dance
tape
tape deck
tape measure
tape player
taper
tape-record
tape recorder
tapered
tapestry
tapeworm
taps
tap water
tar
tarantula
tardiness
tardy
target
tariff
tarmac
tarnish
tarot
tarp
tarpaulin
tarry
tart
tartan
tartar
tartar sauce
task
task force
tassel
taste
tasteful
tastefully
tasteless
taster
tasty
tattered
tattle
tattletale
tattoo
taught
taunt
Taurus
taut
tautly
tavern
tawdry
tawny
tax
taxable
taxation
tax-deductible
tax-exempt
taxi
taxidermy
taxing
taxi stand
taxpayer
tax shelter
TB
tbsp.
tea
tea bag
teach
teacher
teacher's pet
teaching
teaching assistant
teacup
teak
teakettle
team
teammate
team player
teamster
teamwork
teapot
tear
teardrop
tearful
teargas
tease
teaspoon
teaspoonful
teat
technical
technicality
technically
technician
technique
technological
technologist
technology
teddy bear
tedious
tedium
tee
teem
teen
teenage
teenaged
teenager
teens
teeny-weeny
teeter
teeter-totter
teeth
teethe
teetotaler
Teflon
telecommunications
telecommuter
telecommuting
telegram
telegraph
telepathy
telephone
telephoto lens
telescope
telescopic
telethon
televise
television
tell
teller
telling
telltale
temp
temper
temperament
temperamental
temperance
temperate
temperature
tempest
tempestuous
template
temple
tempo
temporarily
temporary
tempt
temptation
tempting
ten
tenacious
tenacity
tenancy
tenant
tend
tendency
tender
tenderhearted
tenderize
tenderly
tenderness
tendon
tendril
tenement
tenet
tennis
tennis shoe
tenor
tense
tension
tent
tentacle
tentative
tentatively
tenth
tenuous
tenure
tepee
tepid
tequila
term
terminal
terminally
terminate
termination
terminology
terminus
termite
term paper
terms
Terr.
terrace
terra cotta
terrain
terrestrial
terrible
terribly
terrier
terrific
terrified
terrify
terrifying
territorial
territory
terror
terrorism
terrorist
terrorize
terse
tersely
test
testament
test ban
test case
test drive
test-drive
testes
testicle
testify
testimonial
testimony
test tube
testy
tetanus
tether
text
textbook
textile
texture
than
thank
thankful
thankfully
thankless
thanks
Thanksgiving
thank-you
that
thatch
that's
thaw
the
theater
theatrical
theft
their
theirs
them
thematic
theme
theme park
theme song
themselves
then
theologian
theological
theology
theoretical
theoretically
theoretician
theorist
theorize
theory
therapeutic
therapist
therapy
there
thereabout
thereabouts
thereafter
thereby
therefore
therein
thereof
there's
thereupon
thermal
thermometer
thermonuclear
Thermos
thermostat
thesauri
thesaurus
these
theses
thesis
they
they'd
they'll
they're
they've
thick
thicken
thicket
thickly
thickness
thick-skinned
thief
thieves
thigh
thimble
thin
thing
thingamajig
things
think
thinker
thinking
think tank
thinly
third
third degree
third-degree burn
third party
third person
third-rate
Third World
thirst
thirstily
thirsty
thirteen
thirteenth
thirtieth
thirty
this
thistle
thong
thorn
thorny
thorough
thoroughbred
thoroughfare
thoroughly
thoroughness
those
though
thought
thoughtful
thoughtfully
thoughtfulness
thoughtless
thoughtlessly
thoughtlessness
thousand
thousandth
thrash
thrashing
thread
threadbare
threat
threaten
threatening
threateningly
three
three-dimensional
thresh
thresher
threshold
threw
thrift
thrifty
thrill
thrilled
thriller
thrilling
thrive
thriving
throat
throaty
throb
throne
throng
throttle
through
throughout
throve
throw
throwaway
throwback
thrown
thrust
thud
thug
thumb
thumbnail
thumbtack
thump
thunder
thunderbolt
thunderous
thunderstorm
thunderstruck
Thurs.
Thursday
thus
thwart
thyroid
tiara
tic
tick
ticket
tickle
ticklish
tick-tack-toe
tidal
tidal wave
tidbit
tide
tidy
tie
tiebreaker
tier
tiff
tiger
tight
tighten
tightfisted
tightly
tightness
tightrope
tights
tightwad
tile
till
tilt
timber
time
time and a half
time bomb
time card
time clock
time-consuming
time-honored
timekeeper
timeless
time limit
timely
time-out
timer
times
timetable
time zone
timid
timidity
timidly
timing
tin
tinder
tinderbox
tinfoil
tinge
tinged
tingle
tingling
tinker
tinkle
tinny
tinsel
tint
tiny
tip
tip-off
tipsy
tiptoe
tirade
tire
tired
tiredness
tireless
tiresome
tiring
tissue
tissue paper
tit
titillate
title
title role
titter
tizzy
TLC
TM
TNT
to
toad
toadstool
to and fro
to-and-fro
toast
toaster
toasty
tobacco
tobacconist
toboggan
today
toddle
toddler
to-do
toe
TOEFL
toehold
toenail
toffee
tofu
toga
together
togetherness
toggle
togs
toil
toilet
toilet paper
toiletries
token
tokenism
told
tolerable
tolerance
tolerant
tolerate
toll
tollbooth
toll-free
tollgate
tomahawk
tomato
tomb
tomboy
tombstone
tomcat
tome
tomfoolery
tomorrow
ton
tone
tone-deaf
tongs
tongue
tongue-in-cheek
tongue-tied
tongue twister
tonic
tonic water
tonight
tonnage
tons
tonsil
tonsillitis
too
took
tool
toolbar
toot
tooth
toothache
toothbrush
toothpaste
toothpick
top
top hat
top-heavy
topic
topical
topic sentence
topless
top-notch
topographer
topography
topping
topple
top-secret
topsy-turvy
torch
tore
torment
tormentor
torn
tornado
torpedo
torrent
torrential
torrid
torso
tort
tortilla
tortoise
tortuous
torture
torturer
toss
toss-up
tot
total
totalitarian
totalitarianism
totality
totally
tote
totem pole
totter
toucan
touch
touch-and-go
touchdown
touched
touching
touchstone
touchy
tough
toughen
toughness
toupee
tour
tourism
tourist
tournament
tourniquet
tousle
tout
tow
toward
towards
towel
tower
towering
town
town hall
townhouse
township
tow truck
toxic
toxicity
toxicology
toxin
toy
trace
tracer
track
track and field
track meet
track record
tract
traction
tractor
tractor-trailer
trade
trade-in
trademark
trade-off
trader
trade school
trade secret
tradition
traditional
traditionalist
traditionally
traffic
traffic jam
traffic light
tragedy
tragic
tragically
trail
trailblazer
trailer
trailer park
train
trained
trainee
trainer
training
trait
traitor
trajectory
tramp
trample
trampoline
trance
tranquil
tranquility
tranquilize
tranquilizer
transact
transaction
transatlantic
transcend
transcendence
transcendental
transcontinental
transcribe
transcript
transcription
transfer
transferable
transform
transformation
transformer
transfusion
transgress
transgression
transient
transistor
transit
transition
transitional
transitive
transitory
translate
translation
translator
translucence
translucent
transmission
transmit
transmitter
transparency
transparent
transparently
transpire
transplant
transport
transportation
transpose
transsexual
transvestite
trap
trap door
trapeze
trapper
trappings
trash
trash can
trashy
trauma
traumatic
traumatize
travel
travel agency
travel agent
traveler
traveler's check
travels
traverse
travesty
trawl
trawler
tray
treacherous
treachery
tread
treadmill
treason
treasure
treasurer
treasury
treat
treatable
treatise
treatment
treaty
treble
tree
treetop
trek
trellis
tremble
tremendous
tremendously
tremor
trench
trenchant
trench coat
trend
trendy
trepidation
trespass
trespasser
trestle
trial
trial run
trials
triangle
triangular
tribal
tribe
tribulation
tribunal
tributary
tribute
triceps
trick
trickery
trickle
trick or treat
trickster
tricky
tricycle
trident
trifle
trifling
trigger
trigger-happy
trigonometry
trike
trill
trillion
trilogy
trim
trimester
trimmings
Trinity
trinket
trio
trip
tripe
triple
triplet
triplicate
tripod
trite
triumph
triumphant
triumphantly
trivia
trivial
trivialize
trod
trodden
troll
trolley
trombone
tromp
troop
trooper
troops
trophy
tropic
tropical
tropics
trot
troubadour
trouble
troubled
troublemaker
troubleshooter
troubleshooting
troublesome
trough
trounce
troupe
trousers
trout
truancy
truant
truce
truck
trucker
trucking
truckload
truck stop
truculent
trudge
true
truffle
truism
truly
trump
trumped-up
trumpet
trumpeter
truncated
trundle
trunk
trunks
trust
trustee
trustful
trusting
trustworthy
truth
truthful
truthfully
try
trying
tryout
T-shirt
tsp.
tub
tuba
tubby
tube
tuberculosis
tubing
tubular
tuck
Tues.
Tuesday
tuft
tufted
tug
tugboat
tug of war
tuition
tulip
tumble
tumbler
tummy
tumor
tumult
tumultuous
tuna
tundra
tune
tuner
tune-up
tunic
tunnel
turban
turbine
turbulence
turbulent
turd
tureen
turf
turgid
turkey
turmoil
turn
turnaround
turncoat
turning point
turnip
turn-off
turnout
turnover
turnpike
turn signal
turnstile
turntable
turpentine
turquoise
turret
turtle
turtleneck
tush
tusk
tussle
tutor
tutorial
tutoring
tux
tuxedo
TV
TV dinner
twang
tweak
tweed
tweet
tweezers
twelfth
twelve
twentieth
twenty
twenty-one
twerp
twice
twiddle
twig
twilight
twin
twin bed
twine
twinge
twinkle
twin-size
twirl
twist
twisted
twister
twit
twitch
twitter
two
two-bit
two-dimensional
two-faced
two-piece
two-tone
tycoon
tyke
Tylenol
type
typecast
typeface
typewriter
typewritten
typhoid
typhoon
typical
typically
typify
typing
typist
typo
tyrannical
tyrannize
tyranny
tyrant

ไม่มีความคิดเห็น: