วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Q

Alan Beale's Core Vocabulary - Q (92 Words)

qt.
Q-tip
quack
quad
quadrangle
quadrant
quadrilateral
quadruped
quadruple
quadruplet
quagmire
quail
quaint
quake
qualification
qualified
qualifier
qualify
qualitative
quality
quality control
qualm
quandary
quantifier
quantify
quantitative
quantity
quantum leap
quarantine
quark
quarrel
quarrelsome
quarry
quart
quarter
quarterback
quarterfinal
quarterly
quarters
quartet
quartz
quash
quaver
quay
queasiness
queasy
queen
queen-size
queer
quell
quench
query
quest
question
questionable
question mark
questionnaire
quibble
quiche
quick
quicken
quickie
quickly
quicksand
quid pro quo
quiet
quietly
quietness
quill
quilt
quintessence
quintessential
quintet
quintuplet
quip
quirk
quirky
quit
quite
quits
quitter
quiver
quixotic
quiz
quizzical
quorum
quota
quotable
quotation
quotation marks
quote
quotient

ไม่มีความคิดเห็น: