วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

O

Alan Beale's Core Vocabulary - O (558 Words)

oaf
oak
oar
oases
oasis
oat
oath
oatmeal
oats
obedience
obedient
obediently
obese
obesity
obey
obituary
object
objection
objectionable
objective
objectively
objectivity
objector
obligate
obligated
obligation
obligatory
oblige
obliged
obliging
obligingly
oblique
obliterate
obliteration
oblivion
oblivious
oblong
obnoxious
obnoxiously
oboe
obscene
obscenity
obscure
obscurity
observable
observance
observant
observation
observatory
observe
observer
obsess
obsessed
obsession
obsessive
obsessively
obsolescence
obsolete
obstacle
obstetrician
obstetrics
obstinacy
obstinate
obstinately
obstruct
obstruction
obstructive
obtain
obtainable
obtrusive
obtuse
obvious
obviously
occasion
occasional
occasionally
occult
occupancy
occupant
occupation
occupational
occupied
occupy
occur
occurrence
ocean
oceanic
oceanography
o'clock
Oct.
octagon
octagonal
octave
October
octopi
octopus
OD
odd
oddity
odd jobs
oddly
oddness
odds
odds and ends
ode
odious
odometer
odor
odyssey
of
off
offbeat
off-color
offend
offender
offense
offensive
offensively
offer
offering
offhand
office
officer
official
officially
officiate
officious
offing
off-key
off-limits
off-peak
off-ramp
offset
offshoot
offshore
offspring
offstage
off-the-record
off-the-wall
off-white
often
ogle
ogre
oh
ohm
oh well
oil
oiled
oilfield
oil painting
oils
oil slick
oil well
oily
oink
ointment
OK
okay
okra
old
old age
olden
old-fashioned
oldie
Old Testament
old-timer
Old World
olive
olive oil
Olympic
Olympic Games
Olympics
ombudsman
omelet
omen
ominous
ominously
omission
omit
omnipotence
omniscience
omniscient
on
once
once-over
oncoming
one
one-night stand
one-on-one
onerous
oneself
one-sided
onetime
one-to-one
one-track mind
one-upmanship
one-way
ongoing
onion
on-line
onlooker
only
only child
on-ramp
onrush
onset
onslaught
onto
onus
onward
onwards
oodles
oops
ooze
opal
opaque
open
open-air
open-ended
opener
open house
opening
openly
open-minded
openness
open season
opera
operable
opera house
operate
operatic
operating room
operating system
operation
operational
operationally
operative
operator
ophthalmologist
ophthalmology
opinion
opinionated
opinion poll
opium
opossum
opponent
opportune
opportunism
opportunist
opportunistic
opportunity
oppose
opposed
opposite
opposition
oppress
oppressed
oppression
oppressive
oppressor
opt
optic
optical
optical illusion
optician
optimism
optimist
optimistic
optimistically
optimum
option
optional
optometrist
optometry
opulence
opulent
OR
or
oral
orally
orange
orangutan
oration
orator
oratory
orbit
orbital
orchard
orchestra
orchestral
orchestrate
orchestration
orchid
ordain
ordeal
order
orderly
ordinal
ordinance
ordinarily
ordinary
ordination
ore
organ
organic
organically
organism
organist
organization
organizational
organize
organized
organizer
orgasm
orgy
Orient
orient
Oriental
oriental
orientation
oriented
origin
original
originality
originally
originate
oriole
ornament
ornamental
ornate
ornately
ornithologist
ornithology
orphan
orphanage
orthodontics
orthodontist
orthodox
orthodoxy
orthopedics
Oscar
ostentation
ostentatious
ostentatiously
ostracism
ostracize
ostrich
other
otherwise
otter
ouch
ought to
ounce
our
ours
ourselves
oust
ouster
out
outage
outback
outbid
outboard motor
outbreak
outburst
outcast
outclass
outcome
outcropping
outcry
outdated
outdid
outdistance
outdo
outdone
outdoor
outdoors
outer
outermost
outer space
outfield
outfielder
outfit
outgoing
outgrew
outgrow
outgrown
outgrowth
outhouse
outing
outlandish
outlast
outlaw
outlay
outlet
outline
outlive
outlook
outlying
outmaneuver
outmoded
outnumber
out of
out-of-bounds
out-of-date
out-of-the-way
outpatient
outperform
outplacement
outpost
outpouring
output
outrage
outraged
outrageous
outrageously
outran
outreach
outright
outrun
outset
outshine
outshone
outside
outside of
outsider
outskirts
outsmart
outsourcing
outspoken
outspokenness
outstanding
outstandingly
outstretched
outstrip
outward
outwardly
outwards
outweigh
outwit
oval
ovarian
ovary
ovation
oven
over
overall
overalls
overate
overbearing
overboard
overcame
overcast
overcharge
overcoat
overcome
overcompensate
overcompensation
overcrowded
overdid
overdo
overdone
overdose
overdraw
overdrawn
overdrew
overdue
overeat
overeaten
overestimate
overextend
overextended
overflow
overgrown
overhand
overhang
overhaul
overhead
overhead projector
overhear
overheard
overjoyed
overland
overlap
overload
overlook
overly
overnight
overpass
overpopulated
overpopulation
overpower
overpowering
overpriced
overran
overrate
overrated
overreact
overridden
override
overriding
overrode
overrule
overrun
oversaw
overseas
oversee
overseen
overseer
overshadow
overshoot
overshot
oversight
oversimplification
oversimplify
oversized
oversleep
overslept
overstate
overstep
overt
overtake
overtaken
over-the-counter
overthrew
overthrow
overthrown
overtime
overtly
overtone
overtook
overture
overturn
overview
overweight
overwhelm
overwhelmed
overwhelming
overwhelmingly
overwork
overworked
overwrought
ow
owe
owing to
owl
own
owner
ownership
ox
oxen
oxide
oxidize
oxygen
oyster
oz.
ozone
ozone layer

ไม่มีความคิดเห็น: