วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

C

Alan Beale's Core Vocabulary - C (2031 Words)

cab
cabaret
cabbage
cabby
cabin
Cabinet
cabinet
cable
cable car
cable TV
caboose
cache
cachet
cackle
cacti
cactus
cadaver
cadence
cadet
cadre
cafe
cafeteria
caffeine
cage
caged
cagey
cahoots
cajole
cake
calamity
calcium
calculate
calculated
calculating
calculation
calculator
calculus
calendar
calendar year
calf
caliber
calibrate
calibration
calico
call
caller
call girl
calligraphy
calling
call-in show
callous
callously
callousness
callus
calm
calmly
calmness
calorie
calves
camaraderie
camcorder
came
camel
camellia
cameo
camera
cameraman
camerawoman
camouflage
camp
campaign
campaigner
camper
campground
camping
campsite
campus
can
Canadian
canal
canary
cancel
cancellation
Cancer
cancer
candid
candidacy
candidate
candidly
candle
candlelight
candlestick
candor
candy
candy bar
cane
canine
canister
canker
canker sore
cannabis
canned
cannery
cannibal
cannibalism
cannon
cannonball
cannot
canny
canoe
canopied
canopy
can't
cantaloupe
cantankerous
canteen
canter
Cantonese
canvas
canvass
canyon
cap
capability
capable
capacity
cape
caper
capillary
capital
capitalism
capitalist
capitalization
capitalize
capital letter
capital punishment
Capitol
capitol
capitulate
capitulation
cappuccino
caprice
capricious
capriciously
Capricorn
capsize
capsule
captain
caption
captivate
captivating
captive
captivity
captor
capture
car
caramel
carat
caravan
carbohydrate
carbon
carbonated
carbon copy
carbon dioxide
carbon monoxide
carbon paper
carburetor
carcass
card
cardboard
card catalog
cardiac
cardiac arrest
cardigan
cardinal
cardinal number
cardiology
cards
care
careen
career
carefree
careful
carefully
carefulness
careless
carelessly
carelessness
caress
caretaker
cargo
Caribbean
caribou
caricature
caring
carjacker
carjacking
carnage
carnal
carnation
carnival
carnivore
carnivorous
carol
carouse
carousel
carp
carpenter
carpentry
carpet
carpeted
carpeting
car pool
car-pool
carriage
carrier
carrot
carry
carry-on
carryout
cart
cartel
cartilage
cartographer
cartography
carton
cartoon
cartoonist
cartridge
cartwheel
carve
carving
car wash
cascade
case
case study
casework
caseworker
cash
cash cow
cashew
cash flow
cashier
cashmere
cash register
casing
casino
cask
casket
casserole
cassette
cast
castaway
caste
caster
castigate
castigation
casting
cast iron
cast-iron
castle
castoff
castrate
castration
casual
casually
casualness
casualty
cat
cataclysm
cataclysmic
catalog
catalyst
catamaran
catapult
cataract
catastrophe
catastrophic
catch
Catch-22
catching
catch phrase
catchy
catechism
categorical
categorically
categorize
category
cater
caterer
catering
caterpillar
catfish
cathedral
Catholic
catholic
Catholicism
catnap
catnip
cattle
catty
catty-cornered
catwalk
Caucasian
caucus
caught
cauliflower
cause
'cause
caustic
caution
cautionary
cautious
cautiously
cavalier
cavalry
cave
caveman
cavern
caviar
cavity
cavort
cc:
CD
CD-ROM
cease
cease-fire
ceaseless
ceaselessly
cedar
cede
ceiling
celebrate
celebrated
celebration
celebrity
celery
celestial
celibacy
celibate
cell
cellar
cellist
cello
cellophane
cell phone
cellular
celluloid
cellulose
Celsius
cement
cemetery
censor
censorship
censure
census
cent
centenary
centennial
center
centerpiece
centigrade
centimeter
centipede
central
centralize
centrally
century
CEO
ceramic
ceramics
cereal
cerebral
cerebral palsy
ceremonial
ceremony
certain
certainly
certainty
certifiable
certificate
certification
certified check
certified mail
certify
cervical
cervix
cesarean
cesarean section
cessation
cesspool
chafe
chagrin
chain
chain reaction
chainsaw
chain smoker
chair
chairman
chairmanship
chairperson
chairwoman
chalet
chalk
chalkboard
chalky
challenge
challenged
challenger
challenging
chamber
chamber music
chamber of commerce
chameleon
champ
champagne
champion
championship
chance
chancellor
chandelier
change
changeable
changeover
channel
chant
chaos
chaotic
chap
chapel
chaperone
chaplain
chapped
chaps
chapter
char
character
characteristic
characteristically
characterization
characterize
charade
charades
charcoal
charge
charge account
charge card
chariot
charisma
charismatic
charitable
charitably
charity
charlatan
charm
charmed
charmer
charming
charred
chart
charter
charter flight
charter member
charts
chase
chasm
chassis
chaste
chasten
chastise
chastisement
chastity
chat
chateau
chateaux
chatter
chatterbox
chatty
chauffeur
chauvinism
chauvinist
chauvinistic
cheap
cheapen
cheaply
cheapness
cheapskate
cheat
cheater
check
checkbook
checked
checker
checkerboard
checkered
checkers
check-in
checking account
checklist
check mark
checkmate
checkout
checkpoint
checkup
cheddar
cheek
cheekbone
cheer
cheerful
cheerfully
cheerfulness
cheerleader
cheers
cheery
cheese
cheeseburger
cheesecake
cheesecloth
cheetah
chef
chemical
chemically
chemist
chemistry
chemotherapy
cherish
cherry
cherub
chess
chessboard
chest
chestnut
chew
chewing gum
chewy
chic
Chicano
chick
chickadee
chicken
chicken feed
chicken pox
chide
chief
Chief Executive
chief justice
chiefly
chieftain
chiffon
child
childbearing
childbirth
childcare
childhood
childish
childishly
childless
childlike
childproof
children
child support
chili
chili con carne
chili pepper
chill
chilling
chilly
chime
chimney
chimp
chimpanzee
chin
china
Chinatown
Chinese
chink
chinos
chintz
chip
chipmunk
chipper
chiropractor
chirp
chisel
chit
chitchat
chivalrous
chivalry
chives
chlorinate
chlorine
chloroform
chlorophyll
chock-full
chocolate
choice
choir
choke
cholera
cholesterol
choose
choosy
chop
chopper
choppiness
choppy
chopsticks
choral
chord
chore
choreograph
choreographer
choreography
chortle
chorus
chose
chosen
chow
chowder
Christ
christen
christening
Christian
Christianity
Christmas
Christmas card
Christmas Day
Christmas Eve
Christmas tree
chrome
chromium
chromosome
chronic
chronically
chronicle
chronological
chronologically
chronology
chrysanthemum
chubby
chuck
chuckle
chug
chum
chump
chunk
chunky
church
churchgoer
churlish
churn
chute
chutzpah
CIA
cider
cigar
cigarette
cinch
cinder
cinema
cinematographer
cinnamon
cipher
circa
circle
circuit
circuit breaker
circuitous
circular
circulate
circulation
circulatory
circumcise
circumcision
circumference
circumstance
circumstances
circumstantial
circumvent
circumvention
circus
cirrhosis
cistern
citation
cite
citizen
citizens band
citizenship
citrus
citrus fruit
city
city hall
civic
civics
civil
civilian
civilization
civilize
civilized
civil liberties
civilly
civil rights
civil servant
civil service
Civil War
civil war
clack
clad
claim
clairvoyance
clairvoyant
clam
clamber
clammy
clamor
clamp
clampdown
clan
clandestine
clang
clank
clap
clapboard
clapper
clarification
clarify
clarinet
clarity
clash
clasp
class
classic
classical
classically
classics
classification
classified
classified ad
classify
classmate
classroom
classy
clatter
clause
claustrophobia
claustrophobic
claw
clay
clean
clean-cut
cleaner
cleaners
cleaning
cleanliness
cleanly
cleanse
cleanser
clean-shaven
cleanup
clear
clearance
clear-cut
clear-headed
clearing
clearly
cleat
cleavage
cleaver
clef
cleft
clemency
clench
clergy
clergyman
clergywoman
cleric
clerical
clerk
clever
cleverly
cleverness
cliche
click
client
clientele
cliff
cliffhanger
climactic
climate
climatic
climax
climb
climber
clinch
cling
clinging
clinic
clinical
clinically
clinician
clink
clip
clipboard
clippers
clipping
clique
clitoris
cloak
cloak-and-dagger
cloakroom
clobber
clock
clockwise
clockwork
clod
clog
clone
close
closed
closed-circuit television
closed shop
close-knit
closely
closeness
closeout
closet
close-up
closure
clot
cloth
clothe
clothed
clothes
clothesline
clothespin
clothing
cloud
cloudburst
cloudless
cloudy
clout
clove
clover
clown
club
clubhouse
clubs
club sandwich
club soda
cluck
clue
clueless
clump
clumsily
clumsiness
clumsy
clung
clunk
cluster
clutch
clutches
clutter
cluttered
cm:
c/o
Co.
coach
coagulate
coagulation
coal
coalesce
coalition
coals
coarse
coarsely
coarsen
coast
coastal
coaster
Coast Guard
coastline
coat
coat hanger
coating
coax
cob
cobbler
cobblestone
cobra
cobweb
Coca-Cola
cocaine
cock
cockeyed
cockiness
cockpit
cockroach
cocktail
cocky
cocoa
cocoa powder
coconut
cocoon
cod
C.O.D.
code
coed
coeducational
coerce
coercion
coercive
coexist
coexistence
coffee
coffeehouse
coffee shop
coffee table
coffin
cog
cogency
cogent
cogently
cognac
cohabit
cohabitation
coherence
coherent
coherently
cohesion
coil
coin
coincide
coincidence
coincidental
coincidentally
Coke
coke
COLA
cola
colander
cold
cold-blooded
cold cuts
cold-hearted
coldly
coldness
cold sore
cold turkey
cold war
coleslaw
colic
collaborate
collaboration
collaborator
collage
collapse
collapsible
collar
collarbone
collate
collateral
colleague
collect
collected
collectible
collection
collective
collective bargaining
collectively
collector
college
collegiate
collide
collie
collision
colloquial
colloquialism
colloquially
collusion
cologne
colon
colonel
colonial
colonialism
colonist
colonization
colonize
colony
color
colorblind
colored
colorful
coloring
colorless
color scheme
colossal
colt
column
columnist
coma
comatose
comb
combat
combatant
combative
combination
combine
combined
combustible
combustion
come
comeback
comedian
comedown
comedy
come-on
comet
comeuppance
comfort
comfortable
comfortably
comforter
comforting
comfy
comic
comical
comic book
comics
comic strip
coming
comma
command
commandant
commandeer
commander
commanding
commandment
commando
commemorate
commemoration
commemorative
commence
commencement
commend
commendable
commendation
comment
commentary
commentate
commentator
commerce
commercial
commercial bank
commercialize
commercially
commiserate
commiseration
commission
commissioner
commit
commitment
committed
committee
commodity
commodore
common
common ground
common-law husband
common-law wife
commonly
commonplace
common sense
commonwealth
commotion
communal
commune
communicable
communicate
communication
communications
communicative
Communion
communion
communique
communism
communist
community
community center
community college
commute
commuter
compact
compact disc
companion
companionable
companionship
company
comparable
comparative
comparatively
compare
compared
comparison
compartment
compartmentalize
compass
compassion
compassionate
compatibility
compatible
compatriot
compel
compelling
compensate
compensation
compensatory
compete
competence
competent
competently
competition
competitive
competitively
competitiveness
competitor
compilation
compile
complacency
complacent
complain
complaint
complement
complementary
complete
completely
completion
complex
complexion
complexity
compliance
compliant
complicate
complicated
complication
complicity
compliment
complimentary
compliments
comply
component
compose
composed
composer
composite
composition
compost
composure
compound
comprehend
comprehensible
comprehension
comprehensive
compress
compression
comprise
compromise
comp time
compulsion
compulsive
compulsory
compunction
computation
compute
computer
computerize
computing
comrade
comradeship
con
con artist
concave
conceal
concealment
concede
conceit
conceited
conceivable
conceivably
conceive
concentrate
concentrated
concentration
concentration camp
concentric
concept
conception
conceptual
concern
concerned
concerning
concert
concerted
concerto
concession
concession stand
concierge
conciliate
conciliation
conciliatory
concise
concisely
conciseness
conclude
concluding
conclusion
conclusive
conclusively
concoct
concoction
concourse
concrete
concretely
concur
concurrence
concurrent
concurrently
concussion
condemn
condemnation
condensation
condense
condescend
condescending
condescension
condiment
condition
conditional
conditionally
conditioner
conditions
condo
condolence
condom
condominium
condone
condor
conducive
conduct
conductor
cone
Confederacy
confederacy
Confederate
confederate
confederation
confer
conference
conference call
confess
confessed
confession
confetti
confidant
confide
confidence
confident
confidential
confidentiality
confidentially
confidently
confine
confined
confinement
confines
confirm
confirmation
confirmed
confiscate
confiscation
conflict
conflict of interest
conform
conformist
conformity
confound
confront
confrontation
confuse
confused
confusing
confusion
congeal
congenial
congenital
congested
congestion
conglomerate
congratulate
congratulations
congratulatory
congregate
congregation
Congress
congress
congressional
congressman
congresswoman
conical
conifer
coniferous
conjecture
conjugal
conjugate
conjugation
conjunction
conjure
con man
connect
connected
connection
connivance
connive
connoisseur
connotation
connote
conquer
conqueror
conquest
conscience
conscientious
conscientiously
conscientious objector
conscious
consciously
consciousness
consecrate
consecration
consecutive
consecutively
consensus
consent
consequence
consequent
consequently
conservation
conservationist
conservatism
conservative
conservatively
conservator
conservatory
conserve
consider
considerable
considerably
considerate
considerately
consideration
considering
consign
consignment
consist
consistency
consistent
consistently
consolation
console
consolidate
consolidation
consomme
consonant
consort
consortia
consortium
conspicuous
conspicuously
conspiracy
conspirator
conspiratorial
conspire
constant
constantly
constellation
consternation
constipated
constipation
constituency
constituent
constitute
Constitution
constitution
constitutional
constrain
constraint
constrict
constriction
construct
construction
construction paper
constructive
constructively
construe
consul
consular
consulate
consult
consultant
consultation
consulting
consume
consumer
consuming
consummate
consummation
consumption
contact
contact lens
contagious
contain
container
contaminate
contamination
contemplate
contemplation
contemplative
contemporary
contempt
contemptible
contemptuous
contend
contender
content
contented
contentedly
contention
contentious
contentment
contents
contest
contestant
context
contiguous
continent
continental
continental breakfast
contingency
contingent
continual
continually
continuation
continue
continued
continuing education
continuity
continuous
continuously
contort
contortion
contour
contraband
contraception
contraceptive
contract
contraction
contractor
contractual
contradict
contradiction
contradictory
contraption
contrary
contrast
contrasting
contravene
contravention
contribute
contribution
contributor
contributory
contrite
contrition
contrive
contrived
control
controlled
controller
control tower
controversial
controversy
convalesce
convalescence
convalescent
convene
convenience
convenience store
convenient
conveniently
convent
convention
conventional
conventionally
converge
conversant
conversation
conversational
converse
conversely
conversion
convert
convertible
convex
convey
conveyor belt
convict
conviction
convince
convinced
convincing
convincingly
convivial
convoluted
convoy
convulse
convulsion
coo
cook
cookbook
cookie
cooking
cookout
cool
cooler
coolly
coolness
coop
cooperate
cooperation
cooperative
co-opt
coordinate
coordination
coordinator
cop
cope
copier
copilot
copious
cop-out
copper
copter
copulate
copulation
copy
copy machine
copyright
coral
cord
cordial
cordiality
cordially
cordless
cordon
corduroy
core
cork
corkscrew
corn
cornbread
cornea
corner
cornerstone
cornet
cornflakes
cornmeal
cornstarch
corny
coronary
coronation
coroner
corp.
corporal
corporal punishment
corporate
corporation
corps
corpse
corpulent
corpuscle
corral
correct
correction
corrective
correctly
correctness
correlate
correlation
correspond
correspondence
correspondent
corresponding
correspondingly
corridor
corroborate
corroboration
corrode
corrosion
corrosive
corrugated
corrupt
corruptible
corruption
corsage
corset
cosmetic
cosmic
cosmonaut
cosmopolitan
cosmos
cost
costar
cost-effective
costly
cost of living
costume
cot
cottage
cottage cheese
cotton
cottonwood
couch
couch potato
cougar
cough
could
couldn't
council
councilor
counsel
counseling
counselor
count
countable
countdown
countenance
counter
counteract
counterattack
counterbalance
counterclockwise
counterfeit
counterfeiter
counterpart
counterproductive
countersign
countless
country
country and western
countryman
country music
countryside
countrywoman
county
coup
coup d'etat
couple
coupon
courage
courageous
courageously
courier
course
court
courteous
courteously
courtesy
courthouse
court-martial
court of law
courtroom
courtship
courts-martial
courtyard
cousin
cove
covenant
cover
coverage
coveralls
covered
covering
cover letter
covers
covert
covertly
cover-up
covet
covetous
cow
coward
cowardice
cowardly
cowboy
cower
cowgirl
coworker
coy
coyote
cozy
CPA
crab
crabby
crack
crackdown
cracked
cracker
crackle
crackpot
cradle
craft
craftily
craftsman
craftsmanship
crafty
craggy
cram
crammed
cramp
cramped
cramps
cranberry
crane
cranium
crank
cranky
cranny
crap
crappy
craps
crash
crash course
crash landing
crass
crate
crater
cravat
crave
craving
crawl
crayfish
crayon
craze
crazed
crazily
craziness
crazy
creak
creaky
cream
cream cheese
creamy
crease
create
creation
creative
creatively
creativity
creator
creature
credence
credentials
credibility
credible
credibly
credit
creditable
credit card
credit limit
creditor
credit rating
credo
creed
creek
creep
creepy
cremate
cremation
crematoria
crematorium
creole
crepe
crepe paper
crept
crescendo
crescent
crest
crestfallen
crevasse
crevice
crew
crew cut
crib
crib sheet
crick
cricket
crime
criminal
crimp
crimson
cringe
crinkle
crinkly
cripple
crippled
crippling
crises
crisis
crisp
crisply
crispy
crisscross
criteria
criterion
critic
critical
critically
criticism
criticize
critique
critter
croak
crochet
crock
crockery
crocodile
crocus
croissant
crony
crook
crooked
croon
crooner
crop
croquet
cross
crossbow
crosscheck
cross-country
cross-examination
cross-examine
cross-eyed
crossfire
crossing
cross-legged
crossover
cross-purposes
cross-reference
crossroads
cross section
cross street
crosstown
crosswalk
crossword
crossword puzzle
crotch
crouch
crow
crowbar
crowd
crowded
crown
crowning
crown prince
crown princess
crucial
crucially
crucifix
crucifixion
crucify
crud
cruddy
crude
crudely
cruel
cruelly
cruelty
cruise
cruise control
cruiser
cruise ship
crumb
crumble
crummy
crumple
crunch
crunchy
crusade
crusader
crush
crushing
crust
crustacean
crusty
crutch
crux
cry
crybaby
crying
crypt
cryptic
cryptically
crystal
crystal ball
crystallization
crystallize
C-section
cu.
cub
cube
cubic
cubicle
Cub Scout
Cub Scouts
cuckoo
cucumber
cuddle
cuddly
cue
cuff
cuff link
cuisine
cul-de-sac
culinary
cull
culminate
culmination
culpability
culpable
culprit
cult
cultivate
cultivated
cultivation
cultural
culturally
culture
cultured
culture shock
cumbersome
cumulative
cunning
cunningly
cup
cupboard
cupcake
curable
curator
curb
curd
curdle
cure
curfew
curio
curiosity
curious
curiously
curl
curler
curly
currant
currency
current
current affairs
currently
curricula
curriculum
curry
curry powder
curse
cursed
cursor
cursory
curt
curtail
curtain
curtsy
curve
curvy
cushion
cuss
custard
custodial
custodian
custody
custom
customarily
customary
custom-built
customer
customize
custom-made
customs
cut
cut-and-dried
cutback
cute
cutely
cuteness
cuticle
cutlery
cutlet
cutoff
cut-rate
cutter
cutthroat
cutting
cutting edge
cyanide
cyberspace
cycle
cyclical
cyclist
cyclone
cylinder
cylindrical
cymbal
cynic
cynical
cynically
cynicism
Cyrillic
cyst
czar

ไม่มีความคิดเห็น: