วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

wordlist V

V V V V V

vacancy
vacant
vacantly
vacate
vacation
vacationer
vaccinate
vaccination
vaccine
vacillate
vacuum
vacuum cleaner
vacuum-packed
vagina
vaginal
vagrant
vague
vaguely
vagueness
vain
vainly
valedictorian
valentine
Valentine's Day
valet
valiant
valiantly
valid
validate
validity
valley
valor
valuable
valuables
value
values
valve
vampire
van
vandal
vandalism
vandalize
vanguard
vanilla
vanish
vanishing
vanity
vanity plate
vanquish
vapor
vaporize
variability
variable
variance
variant
variation
varied
variety
various
variously
varnish
varsity
vary
vase
vasectomy
vast
vastly
vat
vault
VCR
VD
veal
veer
vegan
vegetable
vegetarian
vegetation
veggie
veggies
vehement
vehemently
vehicle
vehicular
veil
veiled
vein
Velcro
velocity
velour
velvet
velvety
vendetta
vending machine
vendor
veneer
venerable
venerate
venereal disease
venetian blind
vengeance
vengeful
venison
venom
venomous
vent
ventilate
ventilation
ventilator
ventriloquism
ventriloquist
venture
venue
Venus
veranda
verb
verbal
verbally
verbatim
verbose
verdict
verge
verification
verify
veritable
vermin
vernacular
versatile
versatility
verse
version
versus
vertebra
vertebrae
vertical
vertically
vertigo
verve
very
vessel
vest
vestibule
vestige
vet
veteran
veterinarian
veterinary
veto
vex
via
viability
viable
viaduct
vial
vibes
vibrant
vibrate
vibration
vicarious
vice
vice president
vice versa
vicinity
vicious
vicious circle
viciously
victim
victimization
victimize
victor
victorious
victory
video
videocassette
video game
videotape
vie
view
viewer
viewing
viewpoint
vigil
vigilance
vigilant
vigilante
vigor
vigorous
vigorously
vile
vilify
villa
village
villager
villain
villainy
vindicate
vindication
vindictive
vine
vinegar
vineyard
vintage
vinyl
viola
violate
violation
violence
violent
violently
violet
violin
violinist
VIP
viper
viral
virgin
virginity
Virgo
virile
virility
virtual
virtually
virtual reality
virtue
virtuoso
virtuous
virulent
virus
visa
visage
vis-a-vis
viscosity
viscous
vise
visibility
visible
visibly
vision
visionary
visit
visitation
visitor
visor
vista
visual
visual aid
visualize
visually
vital
vitality
vitally
vital statistics
vitamin
vivacious
vivaciously
vivacity
vivid
vividly
vivisection
V-neck
vocabulary
vocal
vocalist
vocation
vocational
vociferous
vociferously
vodka
vogue
voice
voice mail
void
vol.
volatile
volatility
volcanic
volcano
volition
volley
volleyball
volt
voltage
volume
voluminous
voluntarily
voluntary
volunteer
voluptuous
vomit
voodoo
voracious
voracity
vortex
vortices
vote
voter
voting booth
vouch
voucher
vow
vowel
voyage
voyager
voyeur
voyeurism
vs.
vulgar
vulgarity
vulnerability
vulnerable
vulture

ไม่มีความคิดเห็น: