วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

wordlist R

R R R R R

rabbi
rabbit
rabble
rabid
rabies
raccoon
race
racetrack
racial
racially
racing
racism
racist
rack
racket
racketeer
racy
radar
radial
radiance
radiant
radiate
radiation
radiator
radical
radically
radii
radio
radioactive
radioactivity
radiologist
radiology
radiotherapy
radish
radium
radius
radon
raffle
raft
rafter
rag
ragamuffin
rag doll
rage
ragged
rags
ragtag
ragtime
rah-rah
raid
raider
rail
railing
railroad
railroad crossing
rain
rainbow
rain check
raincoat
raindrop
rainfall
rain forest
rains
rainstorm
rainwater
rainy
raise
raisin
rake
rally
RAM
ram
Ramadan
ramble
rambling
rambunctious
ramification
ramp
rampage
rampant
ramrod
ramshackle
ran
ranch
rancher
ranch house
ranching
rancid
rancor
rancorous
random
randomly
rang
range
ranger
rank
rank and file
ranking
rankle
ranks
ransack
ransom
rant
rap
rape
rapid
rapidity
rapidly
rapids
rapid transit
rapist
rapport
rapprochement
rapt
rapture
rapturous
rare
rarely
raring
rarity
rascal
rash
rasp
raspberry
raspy
rat
rate
rather
ratification
ratify
rating
ratio
ration
rational
rationale
rationalization
rationalize
rationally
rationing
rations
rat race
rattle
rattler
rattlesnake
raucous
raucously
raunchy
ravage
rave
raven
ravenous
rave review
ravine
raving
ravishing
raw
ray
rayon
raze
razor
razor blade
razz
Rd.
R & D
re
reach
react
reaction
reactionary
reactor
read
readable
reader
readership
readily
readiness
reading
readjust
readjustment
ready
ready-made
real
real estate
real estate agent
realism
realist
realistic
realistically
reality
reality check
realization
realize
really
realm
real time
real-time
Realtor
realty
ream
reap
reappear
reappearance
rear
rear end
rear-end
rearrange
rearrangement
rearview mirror
reason
reasonable
reasonableness
reasonably
reasoning
reassurance
reassure
reassuring
reassuringly
rebate
rebel
rebellion
rebellious
rebirth
rebound
rebuff
rebuild
rebuilt
rebuke
rebut
rebuttal
recalcitrance
recalcitrant
recall
recant
recap
recapture
recede
receipt
receive
receiver
receivership
recent
recently
receptacle
reception
receptionist
receptive
recess
recession
recharge
recipe
recipient
reciprocal
reciprocate
recital
recitation
recite
reckless
recklessly
recklessness
reckon
reckoning
reclaim
reclamation
recline
reclining
recluse
recognition
recognizable
recognizably
recognize
recoil
recollect
recollection
recommend
recommendation
recompense
reconcile
reconciliation
recondition
reconnaissance
reconsider
reconstitute
reconstruct
reconstruction
record
record-breaking
recorder
recording
record player
recount
recoup
recourse
recover
recovery
recreate
recreation
recreational
recruit
recruiter
recruitment
rectal
rectangle
rectangular
rectify
rector
rectum
recuperate
recuperation
recur
recurrence
recurrent
recyclable
recycle
recycled
recycling
red
red-blooded
red carpet
Red Cross
redden
reddish
redeem
redeemable
redemption
redevelop
redevelopment
red-eye
red-handed
redhead
red herring
red-hot
redid
redirect
redistribute
redistribution
red-light district
redneck
redness
redo
redone
redouble
redress
redskin
red tape
reduce
reduction
redundancy
redundant
red wine
redwood
reed
reeducate
reeducation
reef
reek
reel
reelect
reelection
reenact
reenactment
reentry
ref
refer
referee
reference
reference book
referenda
referendum
refill
refinance
refine
refined
refinement
refinery
refinish
reflect
reflection
reflective
reflector
reflex
reflexes
reflexive
reform
reformation
reformer
reform school
refrain
refresh
refresher course
refreshing
refreshingly
refreshment
refreshments
refrigerate
refrigeration
refrigerator
refuel
refuge
refugee
refund
refundable
refurbish
refurbishment
refusal
refuse
refute
regain
regal
regalia
regard
regarding
regardless
regards
regatta
regenerate
regeneration
regent
reggae
regime
regimen
regiment
regimental
regimented
region
regional
regionally
register
registered mail
registered nurse
registrar
registration
registry
regress
regression
regret
regretful
regretfully
regrettable
regrettably
regroup
regular
regularity
regularly
regulate
regulation
regurgitate
regurgitation
rehab
rehabilitate
rehabilitation
rehash
rehearsal
rehearse
reign
reimburse
reimbursement
rein
reincarnate
reincarnation
reindeer
reinforce
reinforcement
reinforcements
reinstate
reinstatement
reinvent
reissue
reiterate
reiteration
reject
rejection
rejoice
rejoicing
rejoin
rejoinder
rejuvenate
rejuvenation
rekindle
relapse
relate
related
relation
relations
relationship
relative
relatively
relativity
relax
relaxation
relaxed
relaxing
relay
release
relegate
relent
relentless
relentlessly
relevance
relevant
reliability
reliable
reliably
reliance
reliant
relic
relief
relieve
relieved
religion
religious
religiously
relinquish
relish
relive
relocate
relocation
reluctance
reluctant
reluctantly
rely
remain
remainder
remaining
remains
remake
remark
remarkable
remarkably
remarriage
remarry
remedial
remedy
remember
remembrance
remind
reminder
reminisce
reminiscence
reminiscent
remiss
remission
remit
remittance
remnant
remodel
remorse
remorseful
remorseless
remote
remote control
remotely
remoteness
removable
removal
remove
removed
remover
remunerate
remuneration
Renaissance
rename
rend
render
rendering
rendezvous
rendition
renegade
renege
renew
renewable
renewal
renounce
renovate
renovation
renown
renowned
rent
rental
rent control
renter
renunciation
reorganization
reorganize
rep
Rep.
repaid
repair
reparation
repatriate
repatriation
repay
repayment
repeal
repeat
repeated
repeatedly
repel
repellent
repent
repentance
repentant
repercussion
repertoire
repetition
repetitious
repetitive
rephrase
replace
replaceable
replacement
replay
replenish
replenishment
replete
replica
replicate
replication
reply
report
report card
reportedly
reporter
repository
repossess
reprehensible
represent
representation
Representative
representative
repress
repressed
repression
repressive
reprieve
reprimand
reprint
reprisal
reprise
reproach
reproduce
reproduction
reproductive
reprove
reptile
reptilian
republic
Republican
republican
Republican Party
repudiate
repudiation
repugnance
repugnant
repulse
repulsion
repulsive
reputable
reputation
repute
reputed
reputedly
request
requiem
require
requirement
requisite
requisition
rerun
resale
rescind
rescue
rescuer
research
researcher
resemblance
resemble
resent
resentful
resentment
reservation
reserve
reserved
reserves
reservoir
reshuffle
reside
residence
residency
resident
residential
residual
residue
resign
resignation
resigned
resilience
resilient
resin
resist
resistance
resistant
resolute
resolutely
resolution
resolve
resonance
resonant
resonate
resort
resound
resounding
resoundingly
resource
resourceful
resourcefulness
resources
respect
respectability
respectable
respectably
respected
respectful
respectfully
respective
respectively
respects
respiration
respirator
respiratory
respite
resplendent
respond
response
responsibility
responsible
responsibly
responsive
responsiveness
rest
restate
restatement
restaurant
rest home
restitution
restive
restless
restlessly
restoration
restore
restrain
restrained
restraint
restrict
restricted
restriction
restrictive
rest room
restructure
restructuring
result
resultant
resume
resumption
resurface
resurgence
resurgent
resurrect
Resurrection
resurrection
resuscitate
resuscitation
retail
retailer
retain
retainer
retake
retaken
retaliate
retaliation
retard
retardation
retarded
retch
retention
rethink
rethought
reticence
reticent
retina
retinue
retire
retired
retiree
retirement
retiring
retook
retort
retrace
retract
retractable
retraction
retread
retreat
retrial
retribution
retrieval
retrieve
retriever
retroactive
retroactively
retrospective
return
returnable
return address
reunion
reunite
rev
Rev.
revaluation
revalue
revamp
reveal
revealing
revel
revelation
reveler
revelry
revenge
revenue
reverberate
reverberation
revere
reverence
Reverend
reverent
reverently
reverie
reversal
reverse
reversible
reversion
revert
review
reviewer
revile
revise
revision
revitalization
revitalize
revival
revive
revoke
revolt
revolting
revolution
revolutionary
Revolutionary War
revolutionize
revolve
revolver
revue
revulsion
reward
rewarding
rewind
rework
rewound
rewrite
rewritten
rewrote
rhapsody
rhetoric
rhetorical
rhetorically
rhetorical question
rheumatism
rhinestone
rhino
rhinoceros
rhododendron
rhubarb
rhyme
rhythm
rhythm and blues
rhythmic
rhythmically
rib
ribald
ribbon
rib cage
rice
rich
riches
richly
richness
rickety
rickshaw
ricochet
rid
riddance
ridden
riddle
riddled
ride
rider
ridge
ridicule
ridiculous
ridiculously
riding
rife
rifle
rift
rig
rigging
right
right angle
righteous
righteously
righteousness
rightful
rightfully
right-hand
right-handed
right-hand man
rightly
right of way
rights
right wing
right-wing
rigid
rigidity
rigidly
rigmarole
rigor
rigor mortis
rigorous
rigorously
rile
rim
rind
ring
ringed
ringleader
ringlet
ringside
ringworm
rink
rinky-dink
rinse
riot
rioter
rioting
riotous
RIP
rip
rip cord
ripe
ripen
rip-off
ripple
rip-roaring
rise
risen
riser
risk
risky
risque
rite
ritual
ritually
ritzy
rival
rivalry
river
riverbed
riverfront
riverside
rivet
riveting
RN
roach
road
roadblock
roadhouse
roadkill
roadrunner
roadside
road test
roadway
roadworthy
roam
roar
roaring
roast
rob
robber
robbery
robe
robin
robot
robotics
robust
rock
rock and roll
rock bottom
rocker
rocket
rocking chair
rocking horse
rock music
rocky
rod
rode
rodent
rodeo
roe
rogue
role
role model
role-play
role-playing
roll
roll call
roller
Rollerblade
roller coaster
roller skate
roller-skate
rollerskating
rollicking
rolling pin
roly-poly
ROM
Roman
Roman alphabet
Roman Catholic
Roman Catholicism
romance
Roman numeral
romantic
romantically
romanticize
romp
roof
roofing
rooftop
rook
rookie
room
room and board
roomful
roommate
room service
roomy
roost
rooster
root
root beer
rootless
roots
rope
rosary
rose
Rosh Hashanah
roster
rostrum
rosy
rot
rotary
rotate
rotation
ROTC
rote
rotisserie
rotor
rotten
rotund
rotunda
rouge
rough
roughage
rough-and-tumble
roughhouse
roughly
roughness
roughshod
roulette
round
roundabout
round-the-clock
round trip
round-trip
roundup
rouse
rousing
rout
route
routine
routinely
roving
row
rowboat
rowdiness
rowdy
rowing
royal
royal blue
royalties
royalty
R & R
RSVP
Rte.
rub
rubber
rubber band
rubberneck
rubber stamp
rubber-stamp
rubbery
rubbish
rubble
rubdown
rubella
ruby
ruckus
rudder
ruddy
rude
rudely
rudeness
rudimentary
rudiments
rue
rueful
ruffle
rug
rugby
rugged
ruin
ruinous
rule
ruler
ruling
rum
rumble
ruminate
rummage
rummage sale
rummy
rumor
rumored
rump
rumple
run
runaround
runaway
rundown
run-down
rung
run-in
runner
runners-up
runner-up
running
running mate
runny
run-of-the-mill
runway
rupture
rural
ruse
rush
rush hour
Russian
rust
rustic
rustle
rustler
rustproof
rusty
rut
ruthless
ruthlessly
ruthlessness
RV
rye

ไม่มีความคิดเห็น: